Blog
Daj ugryźć temat
Czansi Ogrodnik
Czansi Ogrodnik Publicysta,analityk, człowiek.
1 obserwujący 62 notki 16253 odsłony
Czansi Ogrodnik, 13 października 2016 r.

for Hillary Clinton

Do ostatniej debaty pani Hillary Clinton powinna się przygotować jeszcze lepiej niż do dwóch pierwszych.
Wskazówki:
1. Wielu Amerykanów waha się nad wyborem prezydenta. Chcą zmian i kandydata, który byłby nietypowy i wiarygodny, ale inny od dotychczas prezentowanych. Bardzo dobrze, że H.Clinton używa nowoczesnej techniki (tablet, łącza online, hi-tech). Tym zjednuje sobie najmłodsze pokolenie wyborców. Ale Trump wygrywa przebojowością i tym, że podobno jest facetem z jajami.
Słabe punkty Trumpa:
- podatki,
- rasizm,
- nielubienie kobiet i nierówne traktowanie
- nastawienie na siebie - egoista
- rozchwianie i cechy choleryka
- niestabilność emocjonalna
- oszukiwanie, brak wiarygodności biznesowej
- niejasne powiązania biznesowe z wrogami USA
- brak znajomości zasad prowadzenia polityki zagranicznej
- chodzenie w życiu na żywioł i brak własnych przemyśleń bez udziału doradców.
Dlatego Hillary Clinton, szczególnie dla wyborców ze Środkowego Zachodu powinna wykazać w debacie, że pamięta o wyborcach z tych stanów, w których Trump miał więcej głosów elektorskich. Działania przed debatą - szczególne - zdjęcia Hillary Clinton z ludźmi z tych regionów, z Rodeo (w kowbojskim kapeluszu, w butach z ostrogami, przy koniach, a najlepiej na koniu, z wypowiedziami nie znoszącymi sprzeciwu, ale  o charakterze negocjacyjnym.) na FB, Instagram i innych interenetowych forach. Na Youtube - filmiki z takich spotkań ze zwykłymi ludźmi, z grilli, z nietypowymi zachowaniami, żeby widać było, że jest prawnikiem, ale jest ludzka. :) Ale także krótkie filmy gdy Hillary pokazana jest nad stosami ustaw i pracuje, jak spotyka się z najbiedniejszymi w szpitalach, akcjach humanitarnych i z Barackiem Obamą przy okazji bycia szefem Departamentu Stanu. Hillary wchodząca do urzędów, negocjująca dla USA traktaty z szefami innych państw też powinna być zauważalna w sieci. Podkreślać należy, że jest przygotowana do bycia prezydentem w otoczeniu wojska, przy okazji odwiedzania zakładów zbrojeniowych.
2. Mężczyźni sądzą , że kobiety nie pragną wojen i nie lubią przemysłu zbrojeniowego i armii. Dlatego w wypowiedziach Hillary powinno znaleźć się często powtarzane zdanie: „ Jestem kobietą, nie lubię wojen, ale swoich dzieci, swojego domu i kraju będę bronić do ostatniej kropli krwi“. Mężczyźni sądzą, że kobiety są miękkie i uzależnione od uczuć. Hillary musi pokazać, że jest decyzyjna. Np. w czasie debaty - na któreś z pytań lub komentarzy Trumpa, Hillary mogłaby się połączyć w czasie odpowiedzi z jakimś zagrożonym biedą regionem, o którym aktualnej wiedzy nie ma Trump, i z dziennikarzem pokazać, że interesuje się każdym człowiekiem obojętnie jakiego koloru skóry jest.
Powinna położyć też nacisk na ukazanie pozytywnych i częstych kontaktów z autochtonami - Indianami. Że nie walczy z nimi, ale walczy o prawo do swobody i sprawiedliwość.
3. Hillary mogłaby mieć młotek sędziowski na pulpicie  w czasie debaty i jak sędzia w sądzie z ławą przysięgłych, przy szczególnie oczywistych pomyłkach Trumpa powinna stuknąć głośno młotkiem w pulpit i powiedzieć „Trump mylisz się!“ - i dalej mówić: „Ława przysięgłych w postaci narodu amerykańskiego od Alaski po Hawaje nie wybaczy Ci, że nie płacisz podatków i USA z tego powodu nie ma pieniędzy od Ciebie na rozwój broni, wojska, medycyny i opieki nad najstarszymi Amerykanami.“ To nietypowe zachowanie jak na kandydata na prezydenta USA powinno przynieść około 9 punktów procentowych przewagi.
4. Sztab wyborczy Hillary Clinton nie powinien się sugerować zwycięskimi badaniami opinii publicznej. Z prostego powodu - ludzie ukrywają swoje przekonania do ostatniej chwili i często o wyborze w ostatnim momencie decyduje przypadek. Dlatego oprócz sztywności i przygotowania, Hillary powinna na przemian być zaskakująca i mieć w czasie debaty różne zwroty akcji.
5. Hillary jako  prawnik, obrońca i negocjator międzynarodowy USA i matka broniąca swoich dzieci z obiektywnym rozsądkiem jest w takiej kolejności najlepszym kandydatem w dzisiejszym USA na prezydenta.
Proszę wziąć te zalecenia przy przygotowaniu H.Clinton do ostatniej debaty przed wyborami.

for english:

Until the last debate, Mrs. Hillary Clinton should prepare even better than the first two.
tips:
1. Many Americans varies over the choice of the president. They want change and a candidate who would be unusual and credible, but different from the previously presented. Very well, that H.Clinton uses modern technology (tablet, online links, hi-tech). This propitiates the youngest generation of voters. But Trump wins catchiness and that apparently is the guy with the eggs.
Trump's weak points:
- Taxes,
- Racism,
- Dislike of women and unequal treatment
- Focus on yourself - egoist
- Loosening and features choleric
- Emotional instability
- Cheating, lack of business credibility
- Unclear business ties with US enemies
- Lack of knowledge of the principles of foreign policy
- Walking in the life on the element and the lack of their own thoughts without the participation of advisors.
That is why Hillary Clinton, especially for voters from the Midwest should show in the debate, that remembers the voters of those states in which Trump had more electoral votes. Action before the debate - particularly - photos of Hillary Clinton with the people of these regions, the Rodeo (in cowboy hat, boots with spurs, with the horses, and preferably on horseback, with the statements of not abolishing the opposition, but a negotiation.) On FB, Instagram and other interenetowych forums. Youtube - Videos of such meetings with ordinary people, the grills, with unusual behavior that could be seen that he is a lawyer, but it is human. :) But also short films while Hillary is shown on the piles of bills and works as meets with the poorest in hospitals, humanitarian and Barack Obama on the occasion of being the head of the State Department. Hillary entering the offices, negotiating for the US treaties with heads of other countries should also be noticeable in the network. It should emphasize that it is prepared to be president surrounded by troops, on the occasion of visit munitions factories.
2. Men think that women do not desire war and do not like the defense industry and military. Therefore, the statements of Hillary should find the oft-repeated phrase, "I am a woman, I do not like war, but their children, their home country, and I will defend to the last drop of blood". Men think that women are soft and dependent feelings. Hillary must show that it is decision-making. Eg. During the debate - on any of the questions or comments Trump, Hillary could combine the response time of some endangered poverty region, which current knowledge there is no Trump, and the journalist to show that it is interested in every person no matter what color it is.
It should put the emphasis on showing the positive and frequent contacts with the aboriginals - Indians. That does not fight with them, but fighting for the right to freedom and justice.
3. Hillary could have a judge hammer on the desktop during the debate, and as a judge in the court of the jury, especially when obvious mistakes Trump should tap loud hammering in the pulpit and say, "Trump you're wrong!" - And continued to say: "The jury in the form of the American people from Alaska to Hawaii will not forgive you that you do not pay taxes and the USA because of this there is no money from you on the development of weapons, military, medicine and care of the oldest Americans. "this is unusual behavior for a presidential candidate should bring about 9 percentage points advantage.
4. Staff of the election Hillary Clinton should not suggest winning public opinion polls. For a simple reason - people hide their beliefs until the last minute, and often the choice at the last moment decides the case. Therefore, apart from stiffness and preparation, Hillary should alternately be surprising and to have during the debate various twists.
5. Hillary as a lawyer, defender of US and international negotiator and a mother defending her children with an objective sense is the order best candidate in today's USA president.
Please take these recommendations when preparing H.Clinton the last debate before the election.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Czytam, oglądam, wnioskuję. Lubię fakty, kieruję się zasadą słuszności.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Szczytem głupoty jest być "dziennikarzem" Ringer Axel Springer i pisać pod innym nazwiskiem w...
  • Panie Prezydencie Duda co z tymi Frankowiczami? Referendum w sprawie uchodźców będzie miało...
  • @Autor Policja niemiecka jest gorzej wyszkolona niż Policja z Polski. Tylko, że policjanci...

Tagi

Tematy w dziale